Điều khoản dịch vụ của Wozo Sourcing

Chào mừng bạn đến với Tìm nguồn cung ứng Wozo! Các Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn sử dụng trang web, dịch vụ, sản phẩm và ứng dụng của Wozo Sourcing (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân theo mọi chính sách được cung cấp cho bạn trong Dịch vụ. Đừng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không can thiệp vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc cố truy cập chúng bằng phương pháp khác ngoài giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không mang lại cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được pháp luật cho phép.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Wozo Sourcing. Nội dung này là trách nhiệm duy nhất của đơn vị cung cấp nó.

Tài khoản tìm nguồn cung ứng Wozo của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản tìm nguồn cung ứng Wozo để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản tìm nguồn cung ứng Wozo của mình. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản tìm nguồn cung ứng Wozo của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba.

Quyền riêng tư và bảo vệ bản quyền

Chính sách quyền riêng tư của Wozo Sourcing giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Wozo Sourcing có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải thiện Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc dừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Wozo Sourcing cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc thêm hoặc tạo các giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Bảo đảm và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình bằng kỹ năng và sự quan tâm ở mức độ hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng chúng. Nhưng có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

Khi được pháp luật cho phép, Wozo Sourcing cũng như các nhà cung cấp và nhà phân phối của Wozo Sourcing sẽ không chịu trách nhiệm về lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất, tổn thất tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, mang tính răn đe hoặc trừng phạt.

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong kinh doanh

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó sẽ chấp nhận các điều khoản này. Nó sẽ giữ vô hại và bồi thường cho Wozo Sourcing cũng như các chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của nó khỏi mọi khiếu nại, vụ kiện hoặc hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, kiện cáo, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

Giới thiệu về các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên xem xét các điều khoản thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về những sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của một Dịch vụ, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

viTiếng Việt
Cuộn lên trên cùng